Клініка: +38 068 440 83 63

Косметологія: +38 068 539 50 24

Лабораторія: +38 098 427 54 67

Що гарантує Декларація з лікарем?

Специфікація надання медичних послуг за напрямом ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА які гарантує декларація з сімейним лікарем

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта за призначенням лікаря:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Діагностика хвороб

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів та фізіологічних станів під час вагітності.

3. Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4. Проведення лабораторної діагностика, зокрема:
– розгорнутий клінічний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою);
– аналіз сечі загальний;
– глюкоза в цільній крові;
– холестерин загальний;
– швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити;

5. Проведення інструментальної діагностики, зокрема електрокардіографії.

6. Виявлення ризиків розвитку розладів психіки та поведінки у пацієнтів на рівні первинної медичної допомоги, а також надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров’я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-психіатром та/або лікарем-психіатром дитячим щодо лікування пацієнтів з розладами психіки та поведінки.

7. Проведення обов’язкових заходів щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, оцінювання загального серцево-судинного ризику, індексу маси тіла, окружності талії тощо.

8. Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення та медичні препарати, а також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.

Допомога при COVID

9. Надання медичної допомоги пацієнтам хворим, та з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 на рівні первинної медичної допомоги, в тому числі в разі потреби виклик мобільної медичної бригади, що створена для реагування на коронавірусну хворобу. Виклик бригади екстреної медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги чи транспортування пацієнта для надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Виявлення соціально-небезпечних хвороб

10. Профілактика, діагностика та раннє виявлення соціально-небезпечних хвороб (туберкульоз (в тому числі латентна туберкульозна інфекція), гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, тощо). Обстеження контактних щодо туберкульозу осіб та вчасне скерування в разі потреби для надання вторинної (спеціалізованої) та/або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Взаємодія з лікарем-фтизіатром та/або лікарем-фтизіатром дитячим щодо діагностики та лікування пацієнтів із туберкульозом.

11. Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування.

12. Динамічне спостереження за жінками з низьким рівнем перинатального ризику. Направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

13. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

Паліативна допомога

14. Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.

Призначення ліків, лікарняні, направлення на обстеження

15. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

16. Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно до чинного законодавства.

17. Направлення пацієнтів в інші заклади охорони здоров’я для проведення необхідних клініко-лабораторних досліджень та отримання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я за неможливості проведення таких досліджень, які не входять в обсяг первинної медичної допомоги.

18. Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливому для життя. Надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.

19. Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЯ З СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ У VIVA CLINIC!

Телефонуйте
☎️ +38 (096) 979 79 49
☎️ +38 (068) 440 83 63
☎️ +38 (063) 145 16 40
☎️ +38 (097) 703 86 20